การเงิน

การจัดทำงบประมาณ

1.             “แผนเบ็ดเสร็จ”  ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดำเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึง

การกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นใน

การสนับสนุน” หมายถึงข้อใด

ก.    การจัดทำแผน                                                              ข.   การควบคุมภายใน

ค.    การบริหารความเสี่ยง                                                 ง.   งบประมาณ

ตอบ  ง.   ความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดำเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นในการสนับสนุน การดำเนินงานให้บรรลุตามแผนนี้ย่อมประกอบด้วย       การทำงาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การจัดเตรียม (2) การอนุมัติ และ (3) การบริหาร

2.             งบประมาณมีความสำคัญและประโยชน์ต่อการบริหารอย่างไร

ก.    เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน

ข.   เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ

ค.    เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม

ง.    ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.   งบประมาณมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร หน่วยงานสามารถนำเอางบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณมีดังนี้

1)    ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน

2)    ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน

3)    เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้มีประสิทธิภาพ

4)    เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม

5)    เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหน่วยงาน

3.             งบประมาณโดยทั่วไปจะมีกำหนดระยะเวลาเท่าใด

ก.    3  เดือน                                                                          ข.   6  เดือน

ค.    1  ปี                                                                                 ง.    4  ปี

ตอบ  ค.   ตามปกติงบประมาณที่ดีควรมีระยะเวลาเหมาะสมตามสถานการณ์ ไม่สั้น ไม่ยาวเกินไป โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี

4.             ข้อใดกล่าว ถูกต้อง เกี่ยวกับระยะเวลาของงบประมาณแผ่นดินของราชการ

ก.    เริ่มเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม

ข.   เริ่มเดือนเมษายนถึงเดือนมีนาคม ของปีถัดไป

ค.    เริ่มเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคม ของปีถัดไป

ง.    เริ่มเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ของปีถัดไป

ตอบ  ง.   การเริ่มต้นใช้งบประมาณจะเริ่มในเดือนใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เช่น งบประมาณแผ่นดิน เริ่มเดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนของปีต่อไป งบประมาณเงินรายได้ของสถานศึกษาใช้ตามปีการศึกษา เป็นต้น

5.             ข้อดีของการตั้งงบพิเศษ นอกเหนือจากเงินงบประมาณ คืออะไร

ก.    มีโอกาสนำเงินมาใช้จ่ายง่ายเกินไป

ข.   ช่วยให้เกิดความสะดวกในการใช้จ่ายบางประเภท

ค.    ทำให้การบริหารงบประมาณเป็นไปแบบไม่มีแบบแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน

ง.    ข้อ ข. และ ค. ถูก

ตอบ  ข.   ในบางโอกาสก็ยังมีความจำ เป็นที่จะต้องแยกตั้งเงินไว้ต่างหากเป็นเงินพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณ เช่น งบกลาง งบราชการลับ ซึ่งถ้ามีจำนวนไม่มากเกินไปก็มักจะไม่เป็นภัย ทั้งยังช่วยให้เกิดความสะดวกบางอย่างด้วย แต่ถ้าการตั้งงบพิเศษมีมากเกินไป จะเกิดผลเสียต่อการบริหารงบประมาณ เพราะจะทำให้เกิด โอกาสแยกเงินมาใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น และยังทำให้การบริหารงบประมาณเป็นไปแบบไม่มีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน

6.             ข้อใดมิใช่ กระบวนการดำเนินงานในเรื่องงบประมาณ

ก.    การจัดเตรียมงบประมาณ                                           ข.   การอนุมัติงบประมาณ

ค.    การกำหนดวงเงินงบประมาณ                                  ง.    การบริหารงบประมาณ

ตอบ  ข.   การทำงบประมาณ ผู้ทำงบประมาณต้องเข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดเตรียม งบประมาณรายรับ การจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย การอนุมัติและบริหารงบประมาณ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งจะเกี่ยวพันกับทุกหน่วยงาน กระบวนการดำเนินงานในเรื่องงบประมาณทั้งหมดนี้ อาจแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  1) การจัดเตรียมงบประมาณ  2) การอนุมัติงบประมาณ 3) การบริหารงบประมาณ

7.             การกำหนดวงเงินและจัดสรรงบประมาณ จะกระทำได้เมื่อเสร็จจากขั้นตอนใด

ก.    ประมาณการรายรับและรายจ่าย                               ข.   กำหนดแนวนโยบายงบประมาณ

ค.    รับนโยบายงบประมาณแล้ว                                      ง.    จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

                ตอบ  ค.   เมื่อได้รับนโยบายงบประมาณแล้วจะต้องมีการพิจารณา กำหนดวงเงินและจัดสรรวงเงินตาม

แนวนโยบายงบประมาณเป็นขั้นตอนต่อไป

8.             คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน จะพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายโดยพิจารณาในเรื่องใด

ก.    ความเหมาะสม ความสอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ข.   นโยบายงบประมาณ

ค.    ความพร้อมของหน่วยงานที่จะปฏิบัติ

ง.    ถูกทุกข้อ

ตอบ  ค.   คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พิจารณา รายละเอียดงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆ ทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นมา โดยพิจารณาด้านความเหมาะสม ความสอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  นโยบายงบประมาณ ความพร้อมของหน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน อาจมีการปรับลด

งบประมาณได้ตามความเหมาะสม และแก้ไปปรับปรุงคำของบประมาณทำเป็นเอกสารงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s