แนวข้อสอบกรมฯ

แนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท  ทุกตำแหน่ง

1. กรมทางหลวงชนบทจัดตั้งขึ้น เมื่อใด

 

ก. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2530 ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2540

 

ค. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ง. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

 

2. หน่วยงานใดไม่ได้สังกัดกรมทางหลวงชนบท

 

ก. สำนักการบิน   ข. สำนักก่อสร้างทาง

 

ค.สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ง. สำนักสำรวจและออกแบบ

 

3. กรมทางหลวงชนบทสังกัดกระทรวงใด

 

ก. กระทรวงคมนาคม

 

ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ง. กระทรวงมหาดไทย

 

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนปัจจุบันคือใคร

 

ก. พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก  ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

 

ค. พล.อ.อ. สุกำพล สุวรรณทัต ง. จุติ ไกรฤกษ์

 

5.  อธิบดีกรมทางหลวงชนบทคนปัจจุบัน คือใคร

 

ก. ฤทธิรงค์ จัยสิน ข. อาทร เทียนตระกูล

 

ค. ชาติชาย ทิพย์สุนาวี   ง. กฤชเทพ สิมลี

 

 

 

 

6. ตราสัญลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท คือข้อใด

 

ก. พระอิศวร  ข. พระนารายณ์

 

ค. พระศิวะ   ง. ไม่มีข้อถูก

 

7. กรมทางหลวงชนบทมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

 

. Waterworks of Rural Roads  ข. Department of Rural Roads

 

ค. Department of Rural Roads  ง. Authority Meteorological  of Rural Roads

 

8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์  ของกรมทางหลวงชนบท

 

ก. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง

 

ข. พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน

 

ค. ให้การเชื่อมต่อแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 

ง. ไม่มีข้อใดถูก

 

9. ทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมทางหลวงชนบทมีระยะทางเท่าใด

 

ก. 15,000 กิโลเมตร

 

ข. 25,000 กิโลเมตร

 

ค. 35,000 กิโลเมตร

 

ง. 45,000 กิโลเมตร

 

10. พระราชบัญญัติทางหลวงฉบับแรกเริ่มประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. ใด

 

ก.พ.ศ. 2530

 

ข. พ.ศ. 2533

 

ค. พ.ศ. 2535

 

ง. พ.ศ. 2549

 

 

 

 

 

11. เว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท มีชื่อว่าอะไร

 

. [url]www.drr.go.th[/url] 

 

. [url]www.drr.org[/url]

 

. [url]www.drr.com[/url]

 

. [url]www.drr.ac.th[/url]

 

12. สำนักงานที่ทำการของกรมทางหลวงชนบทอยู่ที่เขตใดในกรุงเทพมหานคร

 

ก. บางกะปิ

 

ข. ประเวศ

 

ค.พระนคร

 

ง. บางเขน

 

13. ข้อใดคือเหตุผลขอการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท

 

ก. เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง  ข. การท่องเที่ยว

 

ค. แก้ไขปัญหาการจราจร ง. ถูกทุกต้อง

 

14. โครงการถนนไร้ฝุ่นเป็นโครงการของพรรคการเมืองพรรคใด

 

ก. พรรคเพื่อแผ่นดิน

 

ข. พรรคเพื่อไทย

 

ค. พรรคชาติไทย

 

ง. พรรคภูมิใจไทย

 

15. ข้อใดไม่ใช่พื้นที่ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1

 

ก. พระนครศรีอยุธยา ข. ปทุมธานี

 

ค. อ่างทอง ง. สมุทรสาคร

 

 

 

 

 

 

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร

 

ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ

 

ข. ประธานวุฒิสภา

 

ค.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

 

ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด

 

ก. อุบลราชธานี  ข. สกลนคร

 

ค. หนองคาย ง. อุดรธานี

 

18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554) คือ

 

ก. นายยงยุทธ ติยะไพรัช ข. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

 

ค. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ง. นายชัย ชิดชอบ

 

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก. 2554-2556 ข. 2556-2558

 

ค. 2555-2559 ง. 2555-2560

 

 

 

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน

 

ก. 17 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 16 คน 

 

ข. 18 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 17 คน 

 

ค. 19 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 18 คน 

 

ง. 20 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 19 คน 

 

 

 

21. องค์คณะที่มีมติให้ยุบพรรคการเมือง
ก. คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ข. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ง. คณะตุลาการศาลฎีกา

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s