ข้อสอบทางหลวง

แนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


1. กรมทางหลวงชนบทจัดตั้งขึ้น เมื่อใด

ก. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2530           ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2540

ค. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2543          ง. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

2. หน่วยงานใดไม่ได้สังกัดกรมทางหลวงชนบท

ก. สำนักการบิน                          ข. สำนักก่อสร้างทาง

       ค.สำนักเครื่องกลและสื่อสาร   ง. สำนักสำรวจและออกแบบ

3. กรมทางหลวงชนบทสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงคมนาคม                                         

ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ง. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนปัจจุบันคือใคร

ก.  พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก     ข. น.อ.
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

ค.  พล.อ.อ. สุกำพล สุวรรณทัต         ง.  จุติ ไกรฤกษ์

5.  อธิบดีกรมทางหลวงชนบทคนปัจจุบัน คือใคร

ก. ฤทธิรงค์ จัยสิน                                ข. อาทร เทียนตระกูล

ค. ชาติชาย ทิพย์สุนาวี                   ง. กฤชเทพ สิมลี

6. ตราสัญลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท คือข้อใด

            ก. พระอิศวร                                ข. พระนารายณ์

            ค. พระศิวะ                           ง. ไม่มีข้อถูก

7. กรมทางหลวงชนบทมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

ก. Waterworks of Rural Roads       ข. Department of Rural Roads

ค. Department of Rural Roads       ง. Authority Meteorological  of Rural Roads

8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์  ของกรมทางหลวงชนบท

ก.  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง        

ข. พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน

ค. ให้การเชื่อมต่อแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ                            

             ง. ไม่มีข้อใดถูก

9. ทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมทางหลวงชนบทมีระยะทางเท่าใด

ก. 15,000 กิโลเมตร                                            

ข. 25,000 กิโลเมตร

ค.  35,000 กิโลเมตร

ง. 45,000 กิโลเมตร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s