100 ข้อ ชั้นสูง

40) ข้อใดไม่ได้จัดว่าเป็นการวางแผนกำลังคน( Man-power Planning)
1. การวางแผนความต้องการกำลังคน               2. การวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งกำลังคนที่ต้องการ
3. การวางแผนการผลิตกำลังคน                        4. การวางแผนการใช้กำลังคน
5. ไม่มีข้อถูก

41) ถ้าปีใดงบประมาณขาดดุล แสดงว่า
1. มีการจ้างงานสูงขึ้น                                          2. มีการว่างงานสูงขึ้น
3. เงินคงคลังลดลง                                                4. เกิดภาวะเงินฝืด
5. ไม่กระทบต่อการจ้างงาน

42) กระบวนการยุติธรรม คือ
1. ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์                        2. ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
3. การที่ให้ผู้ที่ถูกศาลตัดสินใจลงโทษแล้วสามารถอุทธรณ์ได้
4. ข้อ 1 และ 2                                                       5. ไม่มีข้อถูก

 

 
43) ข้อใดไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน
1. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย                2. นายอำเภอตะพานหิน
3. ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ เขต 4        4. เอกอัครทูตไทยประจำนิวซีแลนด์
5. ปลัดจังหวัดสกลนคร

44) ตามหลักเศรษฐศาสตร์ “ดุลยภาพ” ( Equilibrium) หมายถึง
1. การที่พ่อค้าขายสินค้าได้กำสูงสุด
2. การที่ข้าราชการพัฒนาประเทศแล้วได้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
3. ปริมาณเสนอซื้อสินค้าเท่ากับปริมาณเสนอขายสินค้า
4. การที่เก็บภาษีสินค้าเข้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
5. ไม่มีข้อถูก

45) ประเทศใดมีปัญหาชนกลุ่มน้อยมากที่สุด
1. เวียดนาม                                            2. กัมพูชา
3. พม่า                                                    4. มาเลเซีย                                             5. อินโดนีเซีย

46) ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงคำว่า “ ระบบ 2 พรรค” มากที่สุด
1. มีพรรคการเมือง 2 พรรคเท่านั้น
2. มีพรรคการเมืองหลายพรรค และมีพรรค 2 พรรคเท่านั้นที่ผลัดกับเป็นรัฐบาล
3. มีพรรคการเมืองหลายพรรค และมีพรรค 2 พรรคเท่านั้นที่ไม่เคยเป็นรัฐบาล
4. มีพรรคการเมือง 2 พรรคเท่านั้น พรรคหนึ่งเป็นรัฐบาล อีกพรรคหนึ่งเป็นฝ่ายค้าน
5. มีพรรคการเมือง 2 พรรค และเป็นรัฐบาลร่วมกัน

47) VAT หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ย่อมาจาก
1. Value Added Tax                           2. Value Article Tax
3. Value Applied Tax                         4. Value Asset Tax
5. Value Adding Tax

48) ข้าราชการพลเรือนที่ทำผิดวินัยร้ายแรงต้องได้รับโทษต่ำสุด คือ
1. ให้ออก               2. ปลดออก           3. ไล่ออก               4. ลดขั้นเงินเดือน     5. ภาคทัณฑ์

 

 
49) ข้อใดเป็นประชาธิปไตยโดยตรง(direct Democracy)
1. ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
2. ประชาชนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาล
3. สภานิติบัญญัติลงมติจัดตั้งรัฐบาล
4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
5. การพลังงานแห่งชาติ

50) แก๊สในอ่าวไทยนั้น มีหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการอนุมัติซื้อขาย
1. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
3. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
5. การพลังงานแห่งชาติ

51) ในตลาดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์นั้น นายจ้าง
1. จ้างแรงงานมากขึ้น
2. จ้างแรงงานตามมูลค่าผลได้หน่วยท้ายของสินค้าที่ผลิตขึ้น
3. จ้างแรงงานมากขึ้น เมื่อค่าจ้างต่อหน่วยสูงขึ้น
4. ต้องจ่ายค่าจ้างที่ถูกกำหนดโดยลูกจ้าง
5. จ่ายค่าจ้างน้อยที่สุด ตามกฎหมายบังคับ

52) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติสังกัด
1. กระทรวงศึกษาธิการ                       2. กระทรวงวิทยาศาสตร์
3. สำนักนายกรัฐมนตรี                       4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. ไม่มีข้อถูก

53) ภาษีอากรที่ทำรายได้แก่ประเทศมาที่สุด คือ
1. ภาษีสินค้าขาเข้า                               2. ภาษีสินค้าขาออก
3. ภาษีรายได้โดยตรง                          4. ภาษีสรรพสามิต                               5. ภาษีเงินได้

54) “ธงชาติไทย” เริ่มมีใช้ในสมัยใด
1. สมัยสุโขทัย                                      2. สมัยกรุงศรีอยุธยา
3. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น              4. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย
5. สมัยธนบุรี
55) ประเทศใดไม่เป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian nation-Asian)
1. มาเลเซีย                                             2. อินโดนีเซีย
3. สิงคโปร์                                            4. ติมอร์ตะวันออก
5. ฟิลิปปินส์
57) กฎหมายมหาชน คือ
1. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ
2. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองของรัฐ
3. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยพลเมือง รัฐ และรัฐต่างประเทศ
4. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับพลเมืองของรัฐ
5. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองของรัฐและรัฐต่างประเทศ

58) ข้อใดไม่เป็น “กรมช่างสิบหมู่”

1. ช่างกลึง              2. ช่างสัก               3. ช่างสาน             4. ช่างแกะ             5. ช่างเขียน

59) การค้าขายกับต่างประเทศเกิดขึ้นเพราะ
1. ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. ต้นทุนการผลิตของสินค้าต่างๆ ในแต่ละประเทศไม่เท่าเทียมกัน
3. เพื่อให้ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศ
4. เพื่อหวังกำไร
5. เพื่อส่งเสริมอาชีพของคนในประเทศ

60) 100 ปี มหาดไทย
1. 1 เมษายน 2533                                2. 1 เมษายน 2534
3. 1 เมษายน 2535                                4. 1 เมษายน 2537
5. 1 เมษายน 2537

61) “เกิดมาใช้อื่น เพื่อผืนแผ่นดินไทย” เป็นคำขวัญที่เกิดจาก
1. พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี           2. นาย บรรหาร ศิลปะอาชา
3. พล.ต.อ. ประมาณ อดิเรกสาร         4. นายเสนาะ เทียนทอง
5. พล.ต. สนั่น ขจรประศาสตร์

 
62) เหตุผลที่ไม่ควรมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
1. เป็นการส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย
2. เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่เป็นผู้บริหาร
3. อาจมีการซื้อเสียงของบรรดาพ่อค้าและผู้มีอิทธิพล
4. ผู้ว่าฯจะมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในจังหวัดโดยตรง
5. ผู้ว่าฯจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานน้อยลง

63) คำขวัญที่ชนะการประกวดของกรมการปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ใช้ในการรณรงค์โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน(ผปม.) ของกระทรวงมหาดไทย คือ
1. ต่อต้านการซื้อเสียง หลีกเลี่ยงของกำนัลพร้อมกับไปเลือกตั้ง
2. ขายเสียง ขายสิทธิ์ เหมือนขายชีวิต ขายชาติ
3. เลือกตั้งทุกครั้ง ยับยั้งซื้อเสียง พร้อมเพรียงใช้สิทธิ์
4. เลือกตั้งทั้งที เลือกคนดี เข้าสภา
5. ไม่มีข้อถูก

64) หน่วยงานใดไม่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. การไฟฟ้านครหลวง                        2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                     4. การประปานครหลวง
5. การเคหะแห่งชาติ

65) “วงจรอุบาททางการเมือง” โดยทั่วไป หมายถึง
1. การยึดอำนาจฉบับการเลือกตั้ง
2. การรัฐประหาร-ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปูทางสู่อำนาจ แล้วก็มีการยึดอำนาจโดยกลุ่มกำลังกลุ่มใหม่
3. การยุบสภาสลับกับการเลือกตั้ง
4. การรัฐประหารซ้อนรัฐประหาร
5. การรัฐประหารสลับกับการตั้งรัฐบาลผสมของพรรคทหาร

66) ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับรายได้ประชาชาตินั้นต่อไปนี้ข้อใดที่เป็นตัวเลขจำนวนสูงสุดในแต่ละปี
1. National Income                             2. Net National Income
3. Personal Income                              4. Gross National Product
5. National Gross Income

 
67) ปัญหาต่อไปนี้ข้อใดที่ประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถแก้ไขได้ง่ายที่สุด
1. ปัญหาประชากร

2. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
3. ปัญหาการปรับปรุงประเทศโดยวิธีการสมัยใหม่
4. ปัญหาทางอุตสาหกรรม
5. ปัญหาด้านการศึกษา

68) การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้มีการหยิบยืมคำว่า…..มาจากวิชาชีววิทยา
1. Etiology                                            2. Endology
3. Ecology                                            4. Environmentology                         5. Refreshenoloty

69) ข้อใดเกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีน้อยที่สุด
1. ปลัดอำเภอหญิง                                2. นายกรัฐมนตรี
3. ผู้อำนวยการเขตหญิง                       4. การกำหนดคำนำหน้าชื่อสตรีเป็นนางเหมือนกันหมด
5. รัฐมนตรีหญิง

70) การขยายวันลาคลอดในหน่วยงาน ทั้งภาคราชการและเอกชน มีผลเสีย คือ
1. สตรีที่เป็นโสดจะรู้สึกเสียเปรียบ
2. สตรีที่ผ่านการมีบุตรมาแล้วรู้สึกเสียดาย
3. หน่วยงานภาคเอกชนจะรับสตรีเข้าทำงานน้องลง
4. สตรีที่ลาคลอดจะนำวันลาที่เพิ่มขึ้นไปทำกิจกรรมอย่างอื่น
5. ถูกทุกข้อ

71) ภาษีที่ผู้เสียจะผลักภาระไปให้ผู้อื่นเสียแทนไม่ได้\
1. ภาษีเงินได้                                         2. ภาษีการค้า
3. ภาษีศุลกากร                                     4. ภาษีสรรพสามิต
5. ภาษีสรรพากร

 

 

 

 

 
72) คณะกรรมการการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ถูวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในประเด็นใด
1. มีการพิจารณาอย่างรวบรัดเกินไป
2. การตั้งคณะกรรมการดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับ
3. คณะกรรมการชุดนี้ทำงานเสมือนเป็นศาลซึ่งถูกเรียกว่าเป็น ศาลเตี้ย
4. การทำงานของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือของ รสช.
5. การกำหนดไม่ให้ผู้ถูกยึดทรัพย์ลงสมัครรับเลือกตั้ง

73) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน จะมีพระชนมายุครบ 72 พรรษาในปี
1. พ.ศ.2535           2. พ.ศ.2536           3. พ.ศ.2537           4. พ.ศ.2538           5. พ.ศ.2542

74) ในปัจจุบันประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งหมด อ.หวง เเอ๊คคอร์นเนอร์  ดอทคอม
1. 16 คน                2. 22 คน                3. 18 คน                4. 19 คน                5. 20 คน

75) วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรงกับวันใดของทุกปี
1. 1 กรกฎาคม                       2. 10 กรกฎาคม
3. 13 กรกฎาคม                    4. 1 สิงหาคม                         5. 10 สิงหาคม

76) รัฐบาลไทยและลาวตกลงร่วมกันให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมไทย-ลาวที่จุดใด
1. จังหวัดเชียงราบ-ท่าแขก                 2. จังหวัดเลข-หลวงพระบาง
3. จังหวัดหนองคาย-เวียงจันทร์          4. จังหวัดมุกดาหาร-ท่าเสด็จ
5. จังหวัดนครพนม-ท่าอุเทน

77) “NASDAQ” เป็นชื่อของ
1. ดาวเทียมนานาชาติ                          2. สำนักข่าวระหว่างประเทศ
3. ดัชนีราคาหุ้น                                    4. บริษัทผู้รับสัมปทานการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง
5. สถานีโทรทัศน์ข้ามประเทศ

78) “ก.ต.” หมายถึง อ.วันนรัตน์
1. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ                                    2. คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ
3. คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายต่างประเทศ                     4. คณะกรรมการควบคุมคนต่างด้าว

 

79) การศึกษาภาคบังคับของไทยกำหนดไว้ให้ศึกษาถึงชั้นใด

1. ประถม 4           2. ประถม 6           3. มัธยม 3              4. ม.ศ.3                  5. มัธยม 6

81) การรัฐประหารของไทยครั้งใดที่ไม่เป็นประสบความสำเร็จ อ.กษิระ
1. 23 กุมภาพันธ์ 2534                         2. 9 กันยายน 2528
3. 1 เมษายน 2534                                4. ข้อ 1และ 2
5. ข้อ 2 และ 3

82) วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ต้องการให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาในด้าน ปลัดศุภวัฒน์
1. เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ผลผลิตและการกระจายรายได้
3. ปริมาณและความเป็นธรรมในสังคม
4. ปริมาณ คุณภาพ และความเป็นธรรมในสังคม
5. คุณภาพ ปริมาณ และการกระจายได้

83) “ กรอ. จังหวัด” คือ

1. โครงการจัดที่ทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ยาจน
2. โครงการจัดหาแหล่งน้ำมันกิให้แก่ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. โครงการจัดเก็บและกระจายรายได้ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้
4. โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม
5. โครงการจ้างงานเกตรกรในชนบท

84) “คจก.” หมายถึง
1. โครงสร้างจัดที่ทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน
2. โครงสร้างจัดหาแหล่งน้ำกินให้แก่ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กเเอ๊ค
3. โครงสร้างจัดเก็บและกระจายรายได้ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้
4. โครงสร้างจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม
5. โครงสร้างจ้างงานเกษตรกรในชนบท

85) “RUSH HOUR” หมายถึง
1. ระยะเวลาในการเดินทางบนทางด่วน
2. ชั่วโมงเร่งด่วนในการเดินทาง
3. ระยะเวลาในการติดต่อราชการ
4. ช่วงเวลาโรงเรียนเลิก
5. ไม่มีข้อถูก

86) กระทรวงมหาดไทยที่มีอายุการจัดตั้งน้อยกว่ากระทรวงอื่นๆ
1. มหาดไทย                          2. ศึกษาธิการ
3. เกษตรและสหกรณ์             4. ต่างประเทศ                       5. คมนาคม

87) รางวัล “ ซีไรท์ ” เป็นรางวัลในทางด้าน
1. การพูด                               2. การบริหาร
3. การเขียน                            4. การโฆษณา                      5. การกีฬา

88) โนเมนสแลนด์ เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ
1. ไทย-ลาว                            2. กัมพูชา-มาเลเซีย
3. ไทย-มาเลเซีย                    4. ไทย-พม่า
5. ไทย-กัมพูชา

89) ระเบียบ กับ ข้อบังคับ แตกต่างกันอย่างไร
1. ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้  เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานประจำ
2. ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับให้อำนาจไว้เท่านั้น
3. ข้องบังคับ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับให้อำนาจไว้เท่านั้น
4. ข้อ 1 และ 3

5. ข้อ 2 และ 3

90) ข้อใดถูกต้อง

1. หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และเวียน
2. หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
3. หนังสือสั่งการ ได้แก่ ระเบียบและข้อกำหนด
4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และ ข้อบังคับ
5. ข้อ 2 และ 4

91) ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรจะใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด
1. เรื่องลับ                                              2. ไม่ใช่เรื่องลับ
3. เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน                  4. เรื่องเกี่ยวกับเงิน
5. หาคนพิมพ์ไม่ได้

 
92) ปัจจุบันต้องทำงานด้วยความรวดเร็วจึงจะทันต่อเหตุการณ์ หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติมีกี่ประเภท
1. 2 ประเภท                          2. 3 ประเภท                          3. 4 ประเภท                          4. 5 ประเภท
5. ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาจะกำหนดตามความจำเป็นและเร่งด่วน

93) คำว่า “ด่วนที่สุด” หมายความว่า
1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ
3. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็ว
4. ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำเสร็จทันเวลาก็แล้วกัน
5. การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง EMS

94) ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและลงท้ายใช้คำว่า
1. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง แอ็คกรุ๊ป

2. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
3. เรียน ขอแสดงความนับถือ
4. เรียน โดยความเคารพอย่างสูง
5. ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

95) ผู้ว่าราชการจังหวดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
1. ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
2. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
3. เรียน ขอแสดงความนับถือ
4. ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
5. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

96) หนังสือราชการจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ แต่บางคนเก็บไว้นานจนเต็มตู้ ทั้งๆ ที่หนังสือเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ทำให้งานล่าช้า เพราะไม่รู้จักวิธีการทำลายหนังสือราชการ ต่อไปนี้ข้อใดถูก
1. ตามปกติหนังสือราชการเก็บไว้นานไม่น้อยกว่า 10 ปี
2. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีปฏิทินเจ้าหน้าที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
4. ถูกทุกข้อ

5. ไม่มีข้อถูก
97) หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
3. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค
4. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป
5. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

98) ท่านเข้าใจคำว่า “ลับ” กับ “ปกปิด” อย่างไร
1. “ลับ”  เป็นความลับเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุ หรือบุคคลหากรั่วไหลไปถึงบุคคลไม่มีหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่งทางราชการและประเทศชาติได้
2. “ปกปิด”  เป็นความลับซึ่งไม่เปิดเผยให้แก่ผู้ไม่มีหน้าที่ สงวนไว้เฉพาะผู้มีหน้าที่เท่านั้น
3. “ลับ” ใช้กับเอกสาร “ปกปิด” ใช้กับบุคคล
4. ข้อ 1 และ 2

5. ถูกทุกข้อ

99) การเสนอหนังสือให้เสนอไปตามสายการปฏิบัติงานตามลับดับชั้นผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณี
1. เรื่องกำหนดชั้นความเร็วเฉพาะเจาะจงถึงบุคคล ให้เสนอตรงได้ แต่ต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
2. เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้เฉพาะ เช่น เรื่องร้องเรียนการกล่าวหา หรือเรื่องอุทธรณ์ คำสั่ง ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
3. เรื่องผลประโยชน์ของผู้บังคับบัญชาคนใดให้เสนอโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาคนนั้นโดยเฉพาะ
4. ข้อ 1 และ 2

5. ถูกทุกข้อ

100) การทำบันทึกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
1. บันทึกย่อเรื่อง บันทึกรายงาน บันทึกความคิดเห็น บันทึกติดต่อ บันทึกสั่งการ
2. บันทึกข้อความ บันทึกจดหมายเหตุ บันทึกรายวันทำการ บันทึกย่อเรื่อง บันทึกสั่งการ
3. บันทึกย่อความ บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน บันทึกปกปิด บันทึกความเห็น บันทึกช่วยความจำ
4. บันทึกเหตุการณ์ บันทึกย่อ บันทึกรายการประจำวัน บันทึกสั่งการ บันทึกจดหมายเหตุ
5. บันทึกสั่งการ บันทึกรายการประชุม บันทึกเหตุการณ์ บันทึกช่วยความจำ บันทึกเวียน

1.  5                        21.  5                                      41.  1                                      61.  1                      81.  5
2.  1                        22.  1                                      42.  1                                      62.  3                      82.  1
3.  3                        23.  3                                      43.  1                                      63.  2                      83.  3
4.  2                        24.  4                                      44.  3                                      64.  2                      84.  3
5.  4                       25.  4                                      45.  3                                      65.  2                      85.  2
6.  4                       26.  3                                      46.  4                                      66.  4                      86.  5
7.  1                        27.  1                                      47.  1                                      67.  3                      87.  3
8.  4                        28.  5                                      48.  2                                      68.  3                      88.  3
9.  5                        29.  3                                      49.  4                                      69.  4                      89.  4
10.  3                      30.  1                                      50.  1                                      70.  3                      90.  5
11.  1                      31.  4                                      51.  2                                      71.  1                      91.  3
12.  4                      32.  3                                      52.  3                                      72.  4                      92.  2
13.  4                      33.  2                                      53.  4                                      73.  5                      93.  1
14.  3                      34.  4                                      54.  2                                      74.  2                      94.  3
15.  2                      35.  1                                      55.  4                                      75.  5                      95.  2
16.  3                      36.  3                                      56.  3                                      76.  3                      96.  4
17.  1                      37.  3                                      57.  2                                      77.  3                      97.  3
18.  5                      38.  4                                      58.  3                                      78.  2                      98.  4
19.  4                      39.  1                                      59.  2                                      79.  1                      99.  4
20.  2                      40.  3                                      60.  2                                      80.  5                      100. 5

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s