ข้อสอบพัสดุ

ข้อสอบระเบียบพัสดุ

ข้อสอบทั้งหมด  20  ข้อ

ขอให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 1. หลักการสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง

                ก.  โปร่งใส                                                          ข.  ตรวจสอบได้

                ค.  มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม                      ง.  ถูกทุกข้อ

  2.  “พัสดุ” หมายความว่า

                ก.  วัสดุ                                                                 ข.  ครุภัณฑ์

                ค.  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    ง.  ถูกทุกข้อ

3   การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาวงเงินไม่เกินเท่าใด

              ก. 1,000  บาท                                                 ข. 10,000 บาท

               ค. 50,000 บาท                                                               ง. 100,000 บาท

 4. กรณีใดดังต่อไปนี้จะต้องดำเนินการก่อนเป็นอันดับแรก

               ก. ติดต่อกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อให้เสนอราคาและลงนามในใบเสนอราคา

               ข. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบข้อ 27 เพื่อขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ

               ค. ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง

               ง.  ตรวจรับพัสดุ

5. ในการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบข้อ 27 เป็นหน้าที่ของใคร

                ก.  เจ้าหน้าที่พัสดุ                                               ข. ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุหรือครุภัณฑ์

                ค. หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ                   ง.  ถูกทุกข้อ

 

6.  ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี  นอกจากซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ ๒๗ กำหนดให้ดำเนินการดังนี้ 

ก.      ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

ข.      ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

ค.      ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เพื่อให้ความเห็นชอบตามรายการที่เสนอ

ง.      ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอ

 

 

 

 

 7.  ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบตามรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบข้อ 27 คือบุคคลใด

                             ก. เจ้าหน้าที่พัสดุ

                             ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

                             ค. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการ

                             ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

8. ในขั้นตอนการติดต่อกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยวิธีตกลงราคาเป็นหน้าที่ของบุคคลใดดังต่อไปนี้

                ก.  ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุหรือครุภัณฑ์

                ข.  เจ้าหน้าที่พัสดุ

                ค.  หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ

                ง.  หัวหน้าส่วนราชการ

9. บุคคลใดดังต่อนี้ไม่สามารถแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุได้

             ก. นาย A พนักงานราชการ  

             ข. นาย B  ลูกจ้างประจำ

             ค. นาย C  พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาดของ รพ.สต

             ง.  นาง D  พยาบาลปฎิบัติการ

10.   ใครเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

             ก. เจ้าคณะจังหวัด

             ข. หัวหน้าหน่วยงาน

             ค. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการ

             ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

11. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องแต่งตั้งจากข้อใดดังต่อนี้

             ก. ลูกจ้างชั่วคราว                                             ข. ลูกจ้างประจำ

             ค. ข้าราชการ                                                     ง. ข้อ ข และ ข้อ ค

12  .ตามระเบียบฯ พัสดุ ข้อ  ๒๒ วรรคสอง กำหนดห้ามมิให้ส่วนราชการผู้จัดหาพัสดุแบ่งซื้อ หรือแบ่งจ้าง  ท่านเข้าใจอย่างไร

ก. เมื่อได้รับเงินงบประมาณในโครงการหรือรายการใดต้องจัดซื้อหรือจัดจ้างในคราว    เดียวกันเท่านั้น

ข. ต้องไม่เป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยมีเจตนาที่จะลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้ง เดียวกัน
    เพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด

ค. ต้องไม่เป็นการแบ่งซื้อ หรือแบ่งจ้าง โดยมีเจตนาที่จะลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน
                    เพื่อให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไปได้

ง. เมื่อได้รับเงินงบประมาณในโครงการ หรือรายการใด จะต้องดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้ง
                    เดียวกัน ห้ามมิให้แบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น ทั้งนี้ โดยมีเจตนาที่จะลดวง
                    เงินให้ต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนไป

 

13. การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกินเท่าใด สามารถแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานราชการ

      คนเดียวเป็นผู้ตรวจรับได้

           ก. 1,000  บาท

           ข. 10,000 บาท

                            ค. 20,000 บาท

                            ง. 50,000 บาท

14. ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง

           ก.  การจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 500 บาทไม่ต้องจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างได้

           ข.  การจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 20,000 บาท พนักงานราชการคนเดียวตรวจรับได้

           ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถลงนามในข้อตกลงเป็นหนังสือ( ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ) ได้

           ง.  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามข้อ 39 วรรคสอง กรณีเร่งด่วน

                ไม่ต้องจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างได้

  1. 15.  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามข้อ 39 วรรคสอง กรณีเร่งด่วน มีหลักเกณฑ์อย่างไร

             ก. เป็นกรณีจำเป็นและเร่งด่วน

           ข. เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน

           ค. ไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน

           ง. จะต้องเข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ

16.   ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

                ก.  ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาทุกประการ

                ข.  เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุต่อไป

                ค.  แก้ไขข้อกำหนดในสัญญา

จ.       ถูกทุกข้อ

17. รพ.สต A ได้ดำเนินการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 60,000  บาท
        
คณะกรรมการที่มีหน้าที่ตรวจรับงานจ้างครั้งนี้เรียกว่าอะไร

              ก.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

                ข. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

                ค. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้าง

                ง. คณะกรรมการควบคุมงาน

  18.  มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถืออย่างไร

                ก.  มติเอกฉันท์ของคณะกรรมการทั้งหมด

                ข.  มติเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

                ค.  มติเสียงส่วนใหญ่

                ง.  มติเสียงข้างมาก

 

19.  ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง

             ก.  รพ.สต D ได้รับงบประมาณให้จัดซื้อคอมพิวเตอร์  จำนวน 6  เครื่อง  เป็นเงิน 120,000  บาท 
                   นาย  A  เจ้าหน้าที่พัสดุได้สืบราคาจากร้าน  B  โดยร้าน  B  เสนอราคา  80,000  บาท  รพ.สต D
                   จึงได้ตกลงซื้อจากร้าน  B  ในราคา  80,000  บาท  โดยวิธีตกลงราคา

ข.  รพ.สต C  ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่  5  มกราคม  2554  ให้จัดงานให้ความรู้
              ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน โดยให้ดำเนินการจัดงานในวันที่ 14 – 1 6
              มกราคม  2554  โดยได้รับงบประมาณจำนวน 50,000  บาท  เจ้าหน้าที่พัสดุจึงได้เรียกผู้รับจ้าง
             เข้าดำเนินการ  โดยไม่ได้จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง  และข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
             เนื่องจากอ้างว่าเป็นกรณีเร่งด่วนตามระเบียบ ฯ ข้อ 39 วรรคสอง

ค.  รพ.สต  B  ได้จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  จำนวน  3  เครื่อง  ราคา  9,000  บาท  ซึ่งในการตรวจรับ
              ดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการของ รพ.สต  3 คน  เป็นผู้ตรวจรับ

ง.  ถูกทุกข้อ

20.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง

             ก.  นาย  P  เจ้าหน้าที่  รพ.สต  จัดซื้อไม้กวาด จำนวน  5  ด้าม  เป็นเงินจำนวน  300  บาท  โดยไม่ได้
                   จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบ ฯ  ข้อ 27  เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยใช้เงินบำรุง

             ข.  นาย  A  เจ้าหน้าที่พัสดุของ รพ.สต  จัดทำรายงานขอซื้อโต๊ะ  1  ตัว  เป็นเงิน  2,000  บาท  โดย
                   รายงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์

ค.  ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของ  รพ.สต  A  จำนวน  30,000  บาท  ทั้งนี้ในการแต่งตั้ง
                   คณะกรรมการตรวจรับ  ได้แต่งตั้งข้าราชการของ  รพ.สต  2  คน  และนักศึกษาพยาบาล  1  คน
                   เป็นผู้ตรวจรับ

ง.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ภายในวงเงินที่ได้รับความ
                  เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  และลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้  

 

เฉลยข้อสอบ

 

1)  ง.                       2)  ง.                       3)  ง.                       4)  ข.                      5)  ก.

6)  ง.                       7)  ค.                      8)  ข.                      9)  ค.                      10)  ค.

11)  ค.                    12)  ง.                    13)  ข.                    14)  ง.                    15)  ง.

16)  ค.                    17)  ก.                    18)  ข.                    19)  ค.                    20)  ง.

 

 

 

1. การพัสดุ หมายความว่าอย่างไร การซื้อ การจ้าง จ้าที่ปรึกษา จ้างออกแบบ ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดไม่ใช่การจ้างตามระเบียบ ตอบ ค. การจ้างแรงงาน

3. ตามระเบียบพัสดุ อาคาร หมายถึง ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการ ตอบ รัฐวิสาหกิจ

5. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุระดับ ตอบ กอง

6. การมีส่วนได้เสีย บริหาร,ทุน,ไขว้ ตอบ ถูกทุกข้อ

7. สาธารณูปโภค ตอบ งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร

8. โทษไม่ร้ายแรง ตอบ ตัดเงินเดือน

9. กวพ. ตอบ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

10. ไม่ใช่จัดหาพัสดุ ตอบ จัดหาราคาที่ถูกที่สุด

11. กรณีขัดขวางการแข่งขัน ตอบ ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น

12. รับรองระบบคุณภาพ ตอบ 10 วัน

13. การซื้อตามระเบียบ ตอบ 6 วิธี

14. การซื้อโดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน ตอบ 100,000 บาท

15. กรณีเร่งด่วนการซื้อ วงเงินไม่เกิน ตอบ 10,000 บาท

16. ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติทุกรอบระยะเวลา ตอบ 3 ปี

17. วิธีสอบราคาวงเงินไม่เกิน ตอบ 2 ล้าน

18. ประกาศเผยแพร่สอบราคาก่อนวันเปิดซอง ตอบ 10 วัน

19. ประกาศเผยแพร่นานาชาติ ตอบ 45 วัน

20. กรณีจัดหาที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอเกินราคาวงเงินงบประมาณ ตอบ ร้อยละ 10

21. ประกวดราคาวงเงินเท่าไร ตอบ เกิน 2 ล้าน

22. มิใช่รายการที่กำหนดในประกาศประกวด ตอบ รายชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง

23. เชิญชวนคุณสมบัติ ไทย ตอบ ไม่น้อยกว่า 30 วัน

24. เชิญชวนคุณสมบัติ นานาชาติ ตอบ ไม่น้อยกว่า 60 วัน

25. ประกาศประกวด ตอบ 7 วัน

26. จ้างส่วนราชการ ท้องถิ่น ตอบ กรณีพิเศษ

27. อำนาจหัวหน้าส่วนอนุมัติวิธีกรณีพิเศษ ตอบ ไม่จำกัดวงเงิน

28. ข้าราชการ คนหนึ่งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุวงเงินไม่เกิน ตอบ 10,000 บาท

29. จ่ายเงินล่วงหน้า สอบ ประกวด ไม่เกิน ตอบ ร้อยละ 15

30. จ่ายเงินล่วงหน้าวิธีพิเศษ ไม่เกิน ตอบ ร้อยละ 15

31. จ่ายเงินล่งหน้าให้ส่วนราชการ ตอบ ร้อยละ 50

32. ตรวจรับ ตอบ ภายใน 3 วัน

33. บุคลากรไทยร่วม ตอบ ร้อยละ 50

34. จ้างที่ปรึกษา ตอบ 2 วิธี

35. คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา รวมกัน ตอบ 5 คน

36. คณะกรรมการคัดเลือกคุณสมบัติ ประธาน 1 คน กรรมการอย่างน้อย ตอบ 5 คน

37. ยื่นซองแยก 2 ซอง ตอบ เทคนิค 1 ซอง เงิน+เสนอราคา 1 ซอง (ประมาณนี้มั๊ง)

38. จ้างที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงมีอำนาจสั่ง ตอบ ไม่เกิน 100 ล้าน

39 จ้างที่ปรึกษา รัฐมนตรีมีอำนาจสั่ง ตอบ เกิน 100 ล้าน

40. จ้างออกแบบ ตอบ 4 วิธี

41. จ้าออกแบบ ตกลงราคา ตอบ ไม่เกิน 2 ล้าน

42. คณะกรรมการจ้างออกแบบ ตอบ ประธาน 1 กรรมการอย่างน้อย 2 คน

43. จ้างออกแบบ วิธีคัดเลือก ตอบ ไม่เกิน 5 ล้าน

44. ค่างาน จ้างออกแบบ วิธีคัดเลือกแบบมีข้อกำหนด ตอบ เกิน 5 ล้าน

45. จ้างวิธีพิเศษ ตอบ 2 ลักษณะ

46. เลือกจ้าง กับ ประกวดแบบ

47. หัวหน้าส่วนมีอำนาจสั่งจ้างออกแบบ ไม่เกิน 10 ล้าน

48. ปลัดกระทรวง เกิน 10 ล้าน

49. วงเงินเกิน 10 ล้าน อัตราร้อยละ 2

50. วงเงินเกิน 10 ล้าน ส่วนที่เกินคิด 1.75

51. เปลี่ยนครุภัณฑ์ (จำไม่ได้)?.

52. เช่า ตกลงราคา

53. เช่า ไม่เกิน 3 ปี

54. ส่งสรรพากร สตง. ภายใน 30 วัน

55. แจ้งคู่สัญญา ภายใน 15 วัน

56. หนังสือคำธนาคารต่างประเทศมีหลักฐานดี ใช่ได้

57. คืนหลักประกันไม่เกิน 15 วัน

58. ผู้จัดการ ผู้บริหาร ร่วมเป็นผู้ทิ้งงาน

59. ยืม ทวงคืนภายใน 7 วัน

60. ตรวจพัสดุ 1 ตุลาคม

61. 1 ตุลาคม – 30 กันยายน

62. ขายทอดตลาด ตกลงราคา

63. จำหน่ายเป็นสูญรวมไม่เกิน 500,000 บาท

64 กวพ กำหนดระเบียบพัสดุ ตอบ ผิด

65. กรทรวงสาธารณสุขแจ้งเวียนบัญชียา ตอบ ถูก

จำไม่ได้ คิดได้ไม่รู้ตรงรึเปล่า เพื่อนคนไหนมีความคิดยังงัยจำได้ยังงัยช่วยแย้งด้วยนะ 

66. การยืมระหว่างส่วนราชการ ต้องได้รับอนุมัติจาก ?หัวหน้าส่วนราชการ?

67. กรณีจัดทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทำเป็นภาษาอังกฤษ

68. การจ้างผู้ควบคุมงาน โดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ **ข้อนี้ดันไปตอบ วุฒิ ป.ตรีเฉย

69. ถ้าผู้เสนออยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย ภายใน 10 ทำการนับจากวันถัดจากวันเสนอราคา ให้ถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการรับรอง

70.ในการเลื่อนชั้นผู้ยื่นคำขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นจะใช้สิทธิในการเลื่อนชั้นหรือขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวในการจ้างที่มีขึ้นก่อนหรือระหว่างที่ตนยื่นขอเลื่อนชั้น ?นั้นไม่ได้?

71. การคัดเลืกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลืออย่างมาก ?6 ราย? ..ข้อนี้ดันไปตอบ 5 รายเฉย

72. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการใด้ในกรณี ?มีผู้เสนองานน้อยกว่า 2 ราย?

73. ผู้รักษาการตามระเบียบนี้คือ ?ปลัดกระทรวงการคลัง? 

 

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

  

1.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันฉบับที่ ? 
ก. ฉบับที่ 5 
ข. ฉบับที่ 6 
ค. ฉบับที่ 7
ง. ฉบับที่ 8 

2. ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ คือ 
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

3. การพัสดุ ตามระเบียบฯ หมายความว่า 
ก. การจัดทำเอง 
ข. การซื้อ 
ค. การจ้างที่ปรึกษา 
ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดไม่ได้หมายถึงการจ้างตามระเบียบนี้ 
ก. จ้างทำของ 
ข. จ้างเหมาบริการ 
ค. จ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
ง. การรับขน 

5. เงินงบประมาณ หมายความว่า 
ก. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ข. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ค. เงินคงเหลือจ่ายข้ามปี 
ง. ถูกทุกข้อ
6. ตามระเบียบฯ อาคาร หมายความว่า 
ก. อาคารที่ทำการ 
ข. โรงเรียน 
ค. สนามกีฬา 
ง. ถูกทุกข้อ

7. คำว่า ส่วนราชการ ตามระเบียบฯ หมายความว่า 
ก. กระทรวง 
ข. กรม 
ค. สำนักงาน 
ง. ถูกทุกข้อ

8. หัวหน้าส่วนราชการ คือ 
ก. อธิบดี 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. เลขาธิการ ก.พ. 
ง. ถูกทุกข้อ

9. ใครคือ เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่ง 
ก. หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง
ข. เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ค. เลขานุการสำนักงาน ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ง. ถูกทุกข้อ 

10. คำว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะต้องถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ….. 
ก. 25
ข. 30 
ค. 40 
ง. 50 

  

  

  

11. การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หมายความว่า 
ก. การสมยอม 
ข. การรับว่าจะให้ 
ค. การใช้กำลังประทุษร้าย 
ง. ถูกทุกข้อ
12. ข้อใดหมายถึง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค 
ก. การประปา 
ข. การโทรคมนาคม 
ค. การระบายน้ำ 
ง. ถูกทุกข้อ

13. ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดย 
ก. เงินงบประมาณ 
ข. เงิน 
ค. เงินช่วยเหลือ 
ง. ถูกทุกข้อ

14. การมอบอำนาจตามระเบียบนี้ ให้ผู้มอบอำนาจส่งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้กับ 
ก. กรมสรรพกร 
ข. สตง.
ค. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
ง. ถูกทุกข้อ 

15. ถ้าการกระทำที่มีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง การดำเนินการลงโทษอย่างต่ำ คือ 
ก. ปลดออก
ข. ไล่ออก 
ค. ตัดเงินเดือน 
ง. ตักเตือน 

  

  

16. ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำ คือ 
ก. ปลดออก 
ข. ไล่ออก
ค. ตัดเงินเดือน
ง. ตักเตือน 

17. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ประกอบด้วย 
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง ประธาน
ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธาน 
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธาน 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธาน 

18. ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จะอุธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อใคร 
ก. ปลัดกระทรวงคมนาคม
ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ค. เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ง. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

19. ถ้ามีผู้เสนอราคาพัสดุที่อยู่ระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพให้ถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับรองคุณภาพซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายในกี่วัน 
ก. 10
ข. 15 
ค. 20 
ง. 30 

20. วิธีซื้อและวิธีจ้างตามระเบียบพัสดุกระทำได้กี่วิธี 
ก. 4 
ข. 5 
ค. 6
ง. 7 
21. การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 
ก. 50,000 
ข. 60,000 
ค. 100,000
ง. 10,000 
22. การจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 
ก. 50,000               ข. 60,000 
ค. 100,000             ง. 10,000 

23. การซื้อโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 
ก. 200,000 
ข. 2,000,000 
ค. 100,000
ง. 10,000 
24. การจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 
ก. 200,000 
ข. 2,000,000 
ค. 100,000
ง. 10,000 

25. การซื้อโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 
ก. 200,000 
ข. 2,000,000
ค. 100,000 
ง. 10,000 

26. การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ 
ก. การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท 
ข. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ทางราชการ 
ค. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ 
ง. ถูกทุกข้อ

27. การซื้อรถประจำตำแหน่งสามารถซื้อได้ในกรณีใด 
ก. ตกลงราคา 
ข. สอบราคา 
ค. ประกวดราคา 
ง. วิธีพิเศษ

28. การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ 
ก. เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ 
ข. การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท 
ค. เป็นงานจ้างที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ทางราชการ 
ง. ถูกทุกข้อ

29. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อการจ้างจากแหล่งใด 
ก. จากส่วนราชการ 
ข. จากรัฐวิสาหกิจ 
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ผิดทุกข้อ 

30. รายงานขอซื้อขอจ้าง ระบุตามระเบียบพัสดุข้อที่เท่าใด 
ก. 24 
ข. 25 
ค. 26 
ง. 27

 

 

34.บรรดาข้อความที ทางราชการประกาศหรือชี  แจงให้ทราบทั วกัน

1แถลงการณ์

2ข้อบังคับ

3คำาสั ง

4 ไม่ ใช่ทั  

ง ก.ข.และค.

35.บรรดาข้อความที ผ้  บังคับบัญชาสั งการให้ปฏิบัติ โดยชอบด้วย กฎหมาย

1แถลงการณ์

2ข้อบังคับ

 3คำาสั ง

 4 ไม่ ใช่ทั  ง ก ขและ ค

.36.บรรดาข้อความที ทางราชการแถลงเพื อทำาความเข้าใจใน

 กิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน

 1แถลงการณ์

 2ข้อบังคับ

3คำาสั ง

4 ไม่ ใช่ทั  ง กข.และ ค

.37.บรรดาข้อความที ผ้  มีอำานาจหน้าที กำาหนดให้ ใช้ โดยอาศัย

 อำานาจของกฎหมาย

1แถลงการณ์

2ข้อบังคับ

3คำาสั ง

4 ไม่ ใช่ทั  ง กข.

และ ค

.38.แถลงการณ์เป  ็นหนังสือประเภทใด

1ประทับตรา

2สั งการ

 3ประชาสัมพันธ์

 

4เจ้าหน้าที จัด ทำาขึ  น

39.หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด

 1 ใช้กระดาษตราครุฑ

 2 ใช้กระดาษ บันทึก

3 ใช้ประดาษอัดสำาเนา

4 ไม่มีข้อ กำาหนดแน่นอน

40.ข้อใดเป  ็นลักษณะของหนังสือภายใน

1หนังสือที ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง

2หนังสือที มี ไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง

3หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน

 4 ไม่มีข้อถก

41.หนังสือที ใช้ประทับตราใช้ ในกรณีใดบ้าง

1ขอทราบรายละเอียดเพิ มเติม

 2การเตือนเรื องที ค้าง

3ส่งสิ งของ เอกสาร สำาเนา

 4ถกทั  งข้อ ก.ข.และ ค

. 42.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด

 1แบบฟอร์ม

 2การเก็บหนังสือ

3ผ้  ส่งและผ้  รับ

4การลงทะเบียนรับ- ส่ง

43.หนังสือภายในเป  ็นหนังสืออย่างไร

1ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน

2ติดต่อภายในกรมเดียวกัน

3ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน

 4ถกทั  งข้อ ก.ข.และ ค

.44.ข้อใดต่อไปนี  อาจไม่มี ในหนังสือราชการ

1เรื อง

2วัน เดือน ปี ที ออกหนังสือ

3คำาขึ  นต้นและคำาลงท้าย

4อ้างถึงและสิ งที ส่งมาด้วย

 45.หนังสือที มี ไปมาระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึง

 บุคคลภายนอกจัดเป  ็นหนังสือประเภทใด

 1หนังสือภายนอก

 2หนังสือภายใน

 3หนังสือประทับตรา

4หนังสือ ประชาสัมพันธ์

46.ลักษณะในข้อใดที เหมาะสำาหรับผ้  ปฏิบัติงานสารบรรณ

1มีความร้  ภาษาไทย

2มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ

3ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถกต้อง

 4ถกทั  ง ก.ข.และ ค.ประกอบกัน

 47.งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร

1ทำาให้งานสะดวก รวดเร็ว

2ประหยัดแรงงานและเวลา

3ทำาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสง

 4ถกทุกข้อ

 48.หนังสือราชการคืออะไร

1เอกสารทุกชนิดที พิมพ์ถกต้องตามกฎหมาย

 2เอกสารที เป  ็นหลักฐานในทางราชการ

 3เอกสารที มี ไปถึงผ้  ดำารงตำาแหน่งในราชการ

4เอกสารที ทางราชการเป  ็นเจ้าของ

49.ระเบียบงานสารบรรณที ใช้อย่   ในปัจจุบันเริ มใช้บังคับตั  งแต่เมื อ ใด

1 1มิถุนายน2516

2 1มิถุนายน2526

3 1ตุลาคม2526

4 1ธันวาคม2527

 

 

50.ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำาว่า”งานสารบรรณ” ในที นี  หมายความว่าอย่างไร

1งานรับ- ส่งและเก็บรักษาหนังสือ

2งานร่าง- เขียนและพิมพ์หนังสือ

 3งานที เกี ยวกับการบริหารงานเอกสาร

4งานที เกี ยวกับงานทะเบียนเอกสาร

 

 

เฉลยแนวข้อสอบงานสารบรรณ

1.(1) 2.(3) 3.(4) 4.(2) 5.(3) 6.(3) 7.(3) 8.(4) 9.(4) 10.(4) 11.(4) 12.(1)13.(2) 14.(2) 15.(2) 16.(1) 17.(2) 18.(2) 19.(3) 20.(4) 21.(1) 22.(3) 23.(3) 24.(3) 25.(1) 26.(3) 27.(2) 28.(3) 29.(4) 30.(4) 31.(4) 32.(2) 33.(3)34.(4) 35.(3) 36.(1) 37.(2) 38.(3) 39.(1) 40.(4) 41.(4) 42.(1) 43.(4) 44.(4) 45.(1) 46.(4) 47.(4) 48.(2) 49.(2) 50.(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีการส่งไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

หนังสือราชการ มี 6 ชนิด 
1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกขัอความ 

3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหนัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตราหนังสือประทับตรา ให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่

1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
2. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน
4. การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
5. การเตือนเรื่องที่ค้าง
6. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา

4. หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่
คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ
ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมาย หรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ
ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจกำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ 

 

5. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด ได้แก่
ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการระกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะนำแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ
แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบขัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ
ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ

6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทำขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมากถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการมี 4 ชนิด คือ
หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฎแก่บุคคลโดยทัวไป ไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ำ
กว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามที่กระทรวงทบวง กรมจะกำหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสมเว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทำตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบแผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคำร้อง เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s