ข้อสอบ 99

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า “งานสารบรรณ” ในที่นี้หมายความว่าอย่างไรก.งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ             ข.งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร*     ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร 2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใดก.1 มิถุนายน 2516                            ข.1 มิถุนายน 2526*
ค.1 ตุลาคม 2526                               ง.1 ธันวาคม 2527

3.หนังสือราชการคืออะไรก.เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ข.เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ*
ค.เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ
ง.เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ 4.งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไรก.ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว                             ข.ประหยัดแรงงานและเวลา
ค.ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง         ง.ถูกทุกข้อ *5.ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณก.มีความรู้ภาษาไทย                                        ข.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
ค.ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง            ง.ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน *6.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใดก.หนังสือภายนอก*                          ข.หนังสือภายใน
ค.หนังสือประทับตรา                       ง.หนังสือประชาสัมพันธ์ 7.ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการก. เรื่อง                                             ข.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ  ค.คำขึ้นต้นและคำลงท้าย                  ง.อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย* 8.หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไรก.ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน       ข.ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
ค.ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน           ง.ถูกทั้งข้อ ก.  ข.  และ ค. *9.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใดก.แบบฟอร์ม*                                   ข.การเก็บหนังสือ   ค.ผู้ส่งและผู้รับ                                 ง.การลงทะเบียนรับ-ส่ง

10.หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง

ก.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม          ข.การเตือนเรื่องที่ค้าง
ค.ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา               ง.ถูกทั้งข้อ ก.  ข.   และ ค. *

11.ข้อใดเป็นลักษณะของหนังสือภายใน

ก.หนังสือที่ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง
ข.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง
ค.หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน
ง.ไม่มีข้อถูก *

12.หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด

ก.ใช้กระดาษตราครุฑ*                     ข.ใช้กระดาษบันทึก
ค.ใช้ประดาษอัดสำเนา                      ง.ไม่มีข้อกำหนดแน่นอน

13.แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด

ก.ประทับตรา    ข.สั่งการ    ค.ประชาสัมพันธ์ *    ง.เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น

จงพิจารณาตัวเลือกต่อไป แล้วใช้ตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ 14 ถึง 17

ก.แถลงการณ์                  ข.ข้อบังคับ
ค.คำสั่ง                          ง.ไม่ใช่ทั้ง ก.  ข.  และค.

14.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย* ข

15.บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน* ก

16.บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย* ค

17.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน* ง
18.หนังสือราชการที่มีคำว่า “ด่วนมาก” ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

     ก.ปฏิบัติตามกำหนดเวลา           ข.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้
     ค.ปฏิบัติโดยเร็ว*                        ง.ปฏิบัติทันที

19.วันเดือน ปี ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหนในหนังสือ

ก.ใต้รูปครุฑ    

ข.ได้ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก  *

ค.ไม่มีการลงวัน เดือนปี ในหนังสือชนิดนี้

ง .ผิดทุกข้อ

20.หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งออกได้ จะต้อง…

ก.ประทับตราให้ถูกที่สุด                    ข.ระบุตัวผู้รับให้ชัดเจน   

ค.มีคำว่าหนังสือประทับตรา              ง.มีผู้ลงชื่อกำกับตราที่ประทับตามระเบียบ*

 21.รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด

ก.หนังสือภายใน                              ข.หนังสือสั่งการ   

ค.หนังสือประชาสัมพันธ์                

ง.หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ*

22.หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ

ก.เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป                ข.หัวหน้าแผนก
ค.หัวหน้าฝ่าย                                    ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย*

23.หนังสือราชการที่มีคำว่า “ด่วน”ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.ปฏิบัติเร็วที่สุด                                   ข.ปฏิบัติโดยเร็ว
ค.ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้  *    ง.ปฏิบัติเร็วตามกำหนดเวลา

24.ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นจะต้องทำ……..อย่างน้อย 1 ฉบับ

ก.สำเนาต้นฉบับ                               ข.สำเนาคู่ฉบับ*

ค.สำเนาซ้ำฉบับ                                ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.

25.หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป

ก.หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ                  ข.หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ

ค.หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน*        ง.หนังสือสำนวนการสอบสวน

26.การเซ็นชื่อรับรองสำเนาหนังสือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับใดขึ้นไปเป็นผู้ลงนามรับรองที่ชอบด้วยระเบียบงานสารบรรณ

ก.ระดับ 2*     ข.ระดับ 3       ค.ระดับ 4       ง.ระดับ 5

27.การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ออกหนังสือให้พิมพ์ไว้ส่วนใดของหนังสือราชการ

ก.ริมกระดาษด้านบนขวา                  ข.ริมกระดาษด้านบนซ้าย

ค.ริมกระดาษด้านล่างซ้าย*                 ง.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด

28.หนังสือราชการที่เป็นต้นฉบับ (ตัวจริง) จะมีรูปครุฑไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ

ก.ด้านบนขวา                                                 ข.ด้านล่างซ้าย         

ค.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด*          ง.ตรงส่วนใดก็ได้ขอให้เห็นเด่นชัด

29.การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนั้น ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหน

ก.มุมกระดาษด้านล่างขวา                     ข.กลางหน้ากระดาษด้านบนขวา

ค.ใต้ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง *        ง.ตรงไหนก็ได้

30.ตั้งแต่ข้อ 30 ถึง 33 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง โดยยึดคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้

ก.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย

ข.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน

ค.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย

ง.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง

30.เลขที่หนังสือออก* ก

31.คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ* ง

32.ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง* ค

33.ด่วนมาก* ข

34.การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี

ก.5 ปี           ข.10 ปี          *        ค.15 ปี                   ง.20 ปี

35.ข้อความที่บันทึกในรายงานการประชุมมักเริ่มต้นด้วยอะไร

ก.ประธานกล่าวเปิดประชุม*

ข.บอกเรื่องที่จะประชุม

ค.การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

ง.การอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

36.ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร

ก.เวลาเลิกประชุม

ข.ผู้จดรายงานการประชุม*

ค.ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ง.วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม

37.หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติด แบ่งเป็นกี่ประเภท

ก.4     ข.3*   ค.2     ง.ประเภทเดียว

38.การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ

ก.ท้ายหนังสือ                                ข.ให้เห็นได้ชัด*    

ค.บนหัวหนังสือ                            ง.ตรงไหนก็ได้

39.การร่างหนังสือราชการต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เรื่องใดต่อไปนี้จำเป็นน้อยมาก

ก.แบบฟอร์ม*          ข.ใจความ               ค.วรรคตอน    ง.ตัวสะกดการันต์

40.ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด

ก.การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี

ข.การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ

ค.การเท้าความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา

ง.ถูกทั้ง ก.  ข.  และ ค.*

41.ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ

ก.ลงทะเบียนรับหนังสือ                    ข.ประทับตรารับหนังสือ

ค.เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร       ง.ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ*

42.การร่างหนังสือคืออะไร

ก.การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ

ข.การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ

ค.การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง

ง.การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ*

43.เหตุใดจึงต้องให้มีการร่างหนังสือก่อนพิมพ์

ก.ต้องการให้เจ้าของเรื่องได้เห็นต้นร่างก่อน

ข.ต้องการดูว่าใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด

ค.ต้องการให้ผู้ร่างหนังสือมีงานทำและร่างหนังสือด้วยความระมัดระวัง

ง.ต้องการให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนก่อน*

44.การเสนอหนังสือคืออะไร

ก.การนำหนังสือไปส่งให้ผู้รับ

ข.การส่งหนังสือออกจากส่วนราชการ

ค.การสรุปใจความสำคัญในหนังสือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ง.การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา*

45.การเสนอหนังสือที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร

ก.ต้องเสนอเรื่องที่ไม่มีปัญหาก่อนเสมอ

ข.ต้องเสนอเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นๆ

ค.ต้องแยกเรื่องเสนอเป็นประเภทๆ ไป*

ง.ต้องเรียงลำดับเรื่องเสนอก่อน-หลัง ตามวัน เดือน ปี ที่ได้รับ

46.ภาพข้างล่างนี้คืออะไร

                       (ชื่อส่วนราชการ)

เลขรับ……………………………..

วันที่……………………………….

เวลา……………………………….

ก.ใบรับหนังสือ                                      ข.ทะเบียนหนังสือรับ

ค.ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ*       ง.ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ

47.ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ

ก.ทะเบียนรับ                                    ข.ทะเบียนจ่าย*

ค.ทะเบียนส่ง                                     ง.ทะเบียนเก็บ

48.ตามที่ได้มีช่อง “การปฏิบัติ” ไว้ในทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือนั้น เพื่อประโยชน์อะไร

ก.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นใครเป็นผู้ส่งมา

ข.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นจะต้องส่งไปที่ไหน

ค.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ง.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด*

49.ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด

ก.2              ข.3              ค.4*             ง.5

50.การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว

ก.การเก็บก่อนปฏิบัติ*

ข.การเก็บระหว่างปฏิบัติ

ค.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

ง.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

51.การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด

ก.การค้นหา*                                   ข.การตรวจสอบ            

ค.การทำความสะอาดที่เก็บ            ง.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

52.ใบรับหนังสือมีประโยชน์อย่างไร

ก.แสดงว่าหนังสือนั้นไม่สูญหาย

ข.แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว

ค.เป็นหลักฐานว่าผู้ส่งได้ส่งหนังสือแล้ว

ง.เป็นหลักฐานว่าได้ส่งหนังสือและมีผู้รับหนังสือนั้นไปแล้ว*

53.หนังสือราชการประเภทใดอาจไม่ต้องทำสำเนาคู่ฉบับไว้ก็ได้

ก.หนังสือภายนอก                            ข.หนังสือภายใน

ค.หนังสือสั่งการ                                ง.หนังสือประทับตรา*

54.ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ใดที่ไม่จำเป็นต้องมี

ก.ผู้ร่าง                   ข.ผู้พิมพ์        ค.ผู้สั่งพิมพ์*  ง.ผู้ตรวจ-ทาน

55.ข้อใดเรียงลำดับส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเล็ก ได้ถูกต้อง

ก.กอง  แผนก  กรม  กระทรวง          ข.แผนก  กรม  กอง  กระทรวง

ค.กระทรวง  กอง  กรม  แผนก          ง.กระทรวง  กรม  กอง  แผนก*

56.การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจะถูกต้อง

ก.ที่มุมบนขวา*                                  ข.ที่มุมบนซ้าย

ค.ที่มุมล่างซ้าย                                   ง.ที่มุมล่างขวา

57.ข้อใดเรียงลำดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือได้ถูกต้อง

ก.ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปิดผนึกซองตรวจ

ข.ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปิดผนึกซองตรวจ

ค.เปิดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ

ง.เปิดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ*

58.การเปิดซองหนังสือราชการ ถ้ามีซองอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างใน แสดงว่าหนังสือนั้นต้องเป็นหนังสือประเภทใด

ก.หนังสือภายใน                               ข.หนังสือภายนอก

ค.หนังสือราชการด่วน                       ง.หนังสือราชการลับ*

59.หนังสือประทับตราต่างกับหนังสือภายนอกและหนังสือภายในในแง่ใด

ก.คำขึ้นต้น                                      ข.คำลงท้าย

ค.การลงชื่อ                                      ง.ทั้ง ก.  ข.  และ  ค.*

60.ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหนดให้ใช้หมึกสีอะไร

ก.แดง*                  ข.ดำ             ค.น้ำเงิน        ง.เขียว

61.”ประกาศ ณ วันที่………” ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด

ก.คำสั่ง                   ข.ระเบียบ       ค.ข้อบังคับ     ง.ถูกทั้ง ข.และ ค.*

62.บรรทัดสุดท้ายของหนังสือสั่งการทุกประเภทจะต้องเป็นข้อความที่ระบุอะไร

ก.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ

ข.ชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือ

ค.ตำแหน่งของผู้มีอำนาจออกหนังสือ*

ง.ลายมือชื่อผู้มีอำนาจออกหนังสือ

63.ข้าราชการที่มีตำแหน่งยศทหารหรือตำรวจ ต้องพิมพ์ยศลงหน้าชื่อในวงเล็กใต้ลายเซ็นหรือไม่

ก.ไม่ต้องพิมพ์ยศ                              ข.พิมพ์ยศลงไปด้วย*

ค.พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้                   ง.ไม่มีคำตอบถูก

64.การเขียนหนังสือราชการถึงพระภิกษุ-สามเณร ทั่วไป ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร

ก.เรียน          ข.กราบเรียน             ค.ถึง             ง.นมัสการ*

65.ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร

ก.ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน         ข.ทำงานแทน

ค.รักษาราชการแทน *                        ง.ปฏิบัติราชการแทน

66.โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด

ก.เรื่องเร่งด่วน                                   ข.เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ

ค.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน                        ง.เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน*

67.ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ

ก.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ*

ข.เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน

ค.เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ

ง.เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง

68.พระเจ้าแผ่นดินแต่งตัว ใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร

ก.ทรงเครื่อง*                                    ข.แต่งพระองค์

ค.ทรงเครื่องใหญ่                              ง.ทรงพระสุคนธ์

69.พระภิกษุ สามเณร ป่วยใช้คำว่าอย่างไร

ก.ไม่สบาย     ข.ประชวร      ค.อาพาธ*     ง.ทรงพระประชวร

70.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร

ก.เดินทาง      ข.ฟังเทศน์     ค.ทำบุญ*      ง.ไปวัด

71.พระฉาย ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร

ก. พระรูป       ข.กระจกส่อง*          ค.หวี            ง.ช้อนส้อม

72.นายกรัฐมนตรี ตาย คำที่ขีดเส้นใต้คำใดจึงจะถูกต้องตามราชาศัพท์

ก.ถึงแก่กรรม                                     ข.มรณกรรม

ค.อสัญกรรม *                                   ง.พิราลัย

73.อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก.5 ปี           ข.10 ปี*        ค.15 ปี                   ง.ไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้

74.หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลักต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี

ข.นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ

ค.ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด

ง.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ*

75.การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการไปดู หรือคัดลอก ต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อน

ก.เจ้าหน้าที่เก็บ                                 ข.ประจำแผนก

ค.หัวหน้าแผนก                                ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย*

76.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก.1 ปี*                   ข.1 ปี 6 เดือน          ค.2 ปี           ง.3 ปี

77.ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งระดับใดขึ้นไป

ก.หัวหน้าแผน      ข.หัวหน้าฝ่าย      ค.หัวหน้ากอง*        ง.รองอธิบดี

78.ถ้าปรากฏว่าหนังสือราชการที่เก็บไปสูญหายไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.ติดต่อเจ้าของเรื่องเดิมเพื่อหาสำเนามาแทน*

ข.เรียกตัวผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่หายมาสอบถาม

ค.ปล่อยไปเลยแต่ให้หมายเหตุว่าเรื่องหาย

ง.ผิดทั้ง ก. ข.  และ ค.

79.การตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือให้ตั้งอย่างน้อยกี่คน

ก.2 คน                   ข.3 คน*        ค.4 คน                   ง.5 คน

80.ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใด

ก.อธิบดี

ข.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่าอธิบดี

ค.ปลัดกระทรวง

ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.  แล้วแต่กรณี*

81.คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป

ก.ระดับ 2       ข.ระดับ 3*     ค.ระดับ 4       ง.ระดับใดก็ได้

82.ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้ใด

ก.ปลัดจังหวัด                                    ข.อธิบดี

ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด                   ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด*

83.ตราครุฑที่ใช้สำหรับเป็นแบบพิมพ์ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่มีความสูงเท่าไร

ก.2.5 ซม.     ข.3.0 ซม.*    ค.3.5 ซม.     ง.4.0 ซม.

84.ขนาดตราครุฑที่ใช้ประทับแทนการลงชื่อต้องเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกและวงในเท่าไร

ก. 3.5 ซม.  และ 2.5 ซม.                    ข. 4.0 ซม. และ 3.0 ซม.

ค. 4.5 ซม.และ 3.5 ซม. *                   ง.ขนาดพอเหมาะเท่าไรก็ได้

85.ตราครุฑมาตรฐานที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณ 2526 มีกี่ขนาด

ก.2 ขนาด*    ข.3 ขนาด      ค.4 ขนาด      ง.5 ขนาด

86.การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้มายืมและขอรับหนังสือต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใดขึ้นไป

ก.หัวหน้าแผนก*                          ข.หัวหน้าฝ่าย         

ค.หัวหน้ากอง                                  ง.รองอธิบดี

87.การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้วของกระทรวงต่างๆ ตามปกติเป็นหน้าที่ของใคร

ก.แผนกสารบรรณของแต่ละกรม

ข.แผนกเก็บกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง

ค.ฝากเก็บที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ง.ถูกทั้ง ก.  ข.  และ  ค.*

88.การยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินการยืมจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการตำแหน่งระดับใดขึ้นไป

ก.หัวหน้าแผนก                            ข.หัวหน้าฝ่าย         

ค.หัวหน้ากอง*                                ง.รองอธิบดี

89.หนังสือราชการประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป

ก.หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ข.หนังสือเกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน

ค.หนังสือที่ต้องใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้า

ง.ถูกทั้ง ก.  ข.  และ  ค.*

90.การเขียนหนังสือราชการที่มีคำลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถือ” เป็นหนังสือที่มีไปถึงใคร

ก.อธิบดี                                            ข.ปลัดกระทรวง

ค.ข้าราชการระดับ 5                         ง.ถูกหมดทุกข้อ*

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s