ข้อสอบ22

-3-

8. การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาหมายถึง

ก. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 2,000,000 บาท

ข. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท

ค. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป

ง. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกินกว่า 200,000 บาท

 

9. หลักประกันสัญญาชนิดใดที่ใช้เป็นหลักประกันตามระเบียบฯ มิได้

ก. เงินสด

ข. เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คที่ลงวันที่ที่ใช้ในเช็คนั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการ

ค. หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด

ง. เช็คเงินสดของนิติบุคคลผู้เสนอราคา ซึ่งธนาคารรับรองแล้ว

 

10. เหตุที่จะนามาขยายเวลาทาการตามสัญญา หรืองด หรือลดค่าปรับได้นั้น มีอะไรบ้าง

ก. เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ

ข. เหตุสุดวิสัย

ค. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

ง. ถูกหมดทุกข้อ

 

11. คาว่า “พัสดุ” ตามความหมายของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมายถึง

ก. การซื้อ การจ้าง

ข. การจัดทาเอง

ค. การเช่า

ง. ถูกหมดทุกข้อ

 

 

-4-

12. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 มีข้อบังคับเด็ดขาด มิให้แต่งตั้งบุคคลเดียวกันเป็นกรรมการสองคณะในการซื้อ/จ้างในครั้งเดียวกัน

ก. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ข. คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ค. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ง. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 

13. ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่ง ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวได้ต่อใคร

ก. ปลัดกระทรวง

ข. อธิบดี

ค. เจ้าหน้าที่พัสดุ

ง. คณะกรรมการผู้ตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว

 

14. ในกรณีที่ส่วนราชการมีความประสงค์จะจ้างเอกชนมาทาการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ต่างประเทศ กรณีนี้จะต้องดาเนินการจ้างประเภทใด

ก. ลูกจ้างทั่วไป

ข. จ้างที่ปรึกษา

ค. การจ้างออกแบบและควบคุมงาน

ง. ถูกหมดทุกข้อ

 

15. ในการจัดซ่อมรถยนต์ตามระเบียบฯ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการใดขึ้นทาหน้าที่ตรวจรับงาน

ก. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ค. คณะกรรมการตรวจการซ่อม

ง. ถูกหมดทุกข้อ

-5-

16. ข้อใดมิใช่หน้าที่ของคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

ก. ตรวจคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ข. ตรวจสอบหลักประกันซอง หากไม่ถูกต้องให้ตัดผู้เสนอราคาออกไป

ค. รับเอกสารหลักฐาน

ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข้อ ข.

 

17. มติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถืออย่างไร

ก. มติเอกฉันท์ของคณะกรรมการทั้งหมด

ข. มติเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

ค. มติเสียงส่วนใหญ่

ง. มติเสียงข้างมาก

 

18. ผู้มีหน้าที่จัดทาเอกสารสอบราคา คือ

ก. เจ้าหน้าที่พัสดุ

ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ค. เจ้าหน้าที่การเงิน

ง. ผิดหมดทุกข้อ

 

19. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือเสนองานว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาหรือเสนองานรายอื่นหรือไม่ นั้น ถือเกณฑ์การพิจารณาการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ณ วันใด

ก. วันเสนอราคา

ข. วันประกาศประกวดราคา หรือประกาศสอบราคา

ค. วันเปิดซอง

ง. วันใดแล้วแต่จะกาหนด

 

 

 

-6-

20. การสอบราคาซื้อพัสดุภายในประเทศ นั้น ตามประกาศสอบราคาจะต้องกาหนดวันปิดการรับซองให้ห่างจากวันเริ่มต้นการรับซองไม่น้อยกว่ากี่วัน

ก. 7 วันทาการ

ข. 7 วัน

ค. 10 วันทาการ

ง. 10 วัน

 

21. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินดาเนินการครั้งหนึ่งจานวนเท่าใด

ก. เกินกว่า 200,000 บาท

ข. ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป

ค. เกินกว่า 2,000,000 บาทขึ้นไป

ง. ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป

 

22. ผู้รักษาการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ได้แก่

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ค. ปลัดกระทรวงการคลัง

ง. ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

 

23. กรณีต่อไปนี้คู่สัญญาอาจยกขื้นเป็นข้อกล่าวอ้างในการของดหรือลดค่าปรับหรือขอขยายเวลาทาการตามสัญญาได้

ก. เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดแล้ว

ข. เหตุที่ทางราชการจ่ายเงินล่าช้า

ค. เหตุที่ทางราชการสั่งหยุดงานหลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว

ง. เหตุเนื่องจากวัดุก่อสร้างปรับราคาสูงขึ้น

-7-

ข้อ ข. จงทาเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่เห็นว่าถูกและทาเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่เห็นว่าผิด

……….1. ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการที่ใช้กับราชการส่วนกลาง ได้แก่

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

……….2. ผู้รักษาการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ได้แก่

ปลัดกระทรวงการคลัง

……….3. การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา กรณีเร่งด่วน จะไม่ทาเป็นสัญญา หรือข้อตกลงเป็น

หนังสือไว้ต่อกันก็ได้

……….4. การจัดซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้าง

ประจาคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างก็ได้

……….5. คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจรับเฉพาะงานจ้างก่อสร้างเท่านั้น

……….6. การจ้างที่ปรึกษาเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……….7. การจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะที่มีวงเงินเกินกว่า 2 ล้านบาทเท่านั้นที่ไม่ต้องประกวดราคา

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

……….8. การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และ

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

……….9. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

เปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ 2 กรณี คือ การอุทธรณ์ผลการพิจารณา

ทางเทคนิค และอุทธรณ์ผลการพิจารณาราคา

……….10. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ) มีอานาจแต่งตั้ง

คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดาเนินการตามระเบียบ

สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กาหนด

 

 

 

 

 

– 8 –

เฉลยข้อสอบ

ส่วนของข้อ ก.

1. ง

2. ง

3. ข

4. ง

5. ค

6. ง

7. ค

8 ข

9. ง

10. ง

11. ง

12. ก

13. ก

14. ข

15. ก

16. ง

17. ข

18. ก

19. ข

20. ง

21. ข

22. ข

23. ค

 

 

– 9 –

ส่วนของข้อ ข.

1. ถูก

2. ถูก

3. ถูก

4. ถูก

5. ถูก

6. ถูก

7. ผิด

8. ถูก

9. ถูก

10. ผิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบ

ข้อ 1 การจดบันทึก การจำแนก การสรุปผล และการจัดทำรายงานทางการเงิน คือความหมายของข้อใด

1. Accounting                                     2. Bookkeepers

3. Accountants                                    4. Accounting Careers                      5. Accounting Framework

 

ข้อ 2 ข้อมูลทางบัญชี เป็นประโยชน์ต่อบุคคลตามข้อใด

1. ผู้ลงทุน                                             2. ผู้บริหาร

3. ผู้ให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ                      4. กรมสรรพากร                 5. ถูกทุกข้อ

 

ข้อ 3 หน่วยงานตามข้อใด มีหน้าที่รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

1. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (สบ.ช.)

2. คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) 3. สภาวิชาชีพบัญชี

4. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

5. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

ข้อ 4 ข้อใดไม่ใช่วิชาชีพบัญชี

1. ผู้ทำบัญชี                                          2. ผู้วางระบบบัญชี

3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  4. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร    5. ผู้ออกแบบระบบโปรแกรม

 

ข้อ 5 ข้อใดไม่ใช่ จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

1. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ และรักษาความลับ

2. ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

3. ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต

4. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้

5. ปฏิบัติตามความต้องการของบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้

 

ข้อ 6 ร้านเดินดินดำเนินธุรกิจเมื่อ 1 มกราคม 2554 กิจการต้องเก็บรักษาเอกสารทางบัญชีของปี 2554 ไว้อย่างน้อยตามข้อใด

1 1 มกราคม 2555                              2 1 มกราคม 2556

3 1 มกราคม 2557                              4 1 มกราคม 2558

5 1 มกราคม 2559

2

ข้อ 7 ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ทำบัญชีสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติในฐานะผู้ทำบัญชีคือข้อใด

1. ลงรายการบัญชีเป็นภาษาไทย

2. เขียนด้วยหมึก ดีดพิมพ์ หรือตีพิมพ์

3. จัดทำบัญชีโดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน

4. จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

5. ถูกทุกข้อ

 

ข้อ 8 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชี

1. เพื่อวางแนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการจัดทำและนำเสนองบการเงินแก่ผู้ใช้งบการเงินที่เป็น

บุคคลภายนอก

2. เป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีในการพัฒนาทบทวนปรับข้อกำหนด

มาตรฐานและการปฏิบัติทางบัญชี

3. เป็นแนวทางสำหรับผู้จัดทำงบการเงินในการนำมาตรฐานการบัญชีมาปฏิบัติ 4. เพื่อเป็นแบบอย่างในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

5. เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจความหมายของข้อมูลในงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน

การบัญชีภายใต้กรอบของแม่บทการบัญชี

 

ข้อ 9 กรรมสิทธิ์ที่บุคคลหรือกิจการมีในสินทรัพย์ เป็นความหมายของข้อใด

1. หนี้สิน                                              2. รายได้

3. สินทรัพย์                                          4. ค่าใช้จ่าย

5. ส่วนของเจ้าของ

 

ข้อ 10 ร้านชอบบริการล้างรถ มีเงินสด 10,000 บาท เงินฝากธนาคาร 50,000 บาท อุปกรณ์ล้างรถ 20,000 บาท และค่าเช่าอาคารค้างจ่าย 8,000 บาท ทุน-นายชอบมีจำนวนตามข้อใด

19

1. 72,000 บาท

2. 77,000 บาท

3. 80,000 บาท

4. 88,000 บาท

5. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

ข้อ 11 ร้านสวยบีวตี้ มีสินทรัพย์ดังนี้ อุปกรณ์เสริมสวย 35,000 บาท เงินฝากธนาคาร 20,000 บาท

บัตรเครดิต 2 ใบ เงินสด 9,000 บาท ทุนร้านสวยบิวตี้ จำนวน 50,000 บาท ร้านสวยบิ้วตี้ มีหนี้สินตาม

ข้อใด

1. 4,002 บาท                       2. 10,000 บาท                    3. 14,000 บาท

4. 14,002 บาท                     5. ไม่มีหนี้สิน

 

ข้อ 12 รายการใดที่วิเคราะห์รายการค้าว่า สินทรัพย์ลด หนี้สินลด

1. รับชำระหนี้จากลูกหนี้                  2. จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้

3. ซื้อรถยนต์เป็นเงินเชื่อ                  4. ถอนเงินจากธนาคารใช้ในร้าน

5. เจ้าของถอนเงินจากร้านไปใช้ส่วนตัว

 

ข้อ 13 รายการค้าใดที่วิเคราะห์รายการค้าว่า สินทรัพย์เพิ่ม ทุนเพิ่ม

1. ส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการเช่ารถและจ่ายชำระหนี้เงินกู้

2. กู้เงินจากธนาคารและได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร

3. ส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการเช่ารถและรับชำระหนี้จากลูกหนี้

4. รับชำระหนี้จากลูกหนี้และให้บริการเช่ารถได้รับเป็นเงินสด

5. เจ้าของกิจการนำเงินสดมาลงทุนและรับเงินค่าเช่าหน้าร้าน

 

ข้อ 14 บัญชีใดต่อไปนี้เป็นบัญชีหมวด 2

1. เจ้าหนี้ และเงินกู้                            2. ตั๋วสัญญาใช้เงินและเจ้าหนี้                         3. เจ้าหนี้และเงินฝากธนาคาร

4. ตั๋วแลกเงินและเงินเบิกเกินบัญชี                5. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินฝากธนาคาร

 

ข้อ 15 ข้อใดต่อไปนี้เป็นบัญชีในหมวดเดียวกันกับบัญชีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า

1. เจ้าหนี้                               2. ดอกเบี้ยรับ

3. ค่าเบี้ยประกัน                  4. ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย             5. รายได้ค่าเช่าค้างรับ

 

ข้อ 16 ข้อใดคือความหมายของสมุดรายวันทั่วไปที่ถูกต้องที่สุด

1. เป็นสมุดบัญชีที่ต้องผ่านรายการค้า 2. เป็นสมุดบัญชีเล่มแรกที่ใช้บันทึกรายการค้า

3. เป็นสมุดบัญชีที่ใช้บันทึกเป็นรายวันเพื่อสรุปเป็นรายสัปดาห์

4. เป็นสมุดเล่มใดก็ได้ที่กิจการกำหนดขึ้นมาเพื่อจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

5. เป็นสมุดบัญชีสำหรับบุคคลทั่วไปสำหรับบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 

ข้อ 17 ข้อใดเป็นการบันทึกรายการเปิดบัญชีได้ถูกต้อง

1. เดบิต เงินสด เจ้าหนี้ เครดิต ทุน                 2. เดบิต เงินสด เครดิต ลูกหนี้ ทุน

3. เดบิต ลูกหนี้ เครดิต ทุน เงินสด                 4. เดบิต เจ้าหนี้ เครดิต เงินสด ทุน

5. เดบิต เงินสด ลูกหนี้ เครดิต ทุน เจ้าหนี้

 

ข้อ 18 “นายสมชาย ซื้ออุปกรณ์ด้วยเงินสด” ข้อใดบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปได้ถูกต้อง

1. เดบิต อุปกรณ์ เครดิต เงินสด                       2. เดบิต ซื้ออุปกรณ์ เครดิต เงินสด

3. เดบิต วัสดุ เครดิต เงินสด                             4. เดบิต เงินสด เครดิต อุปกรณ์

5. เดบิต เงินสด เครดิต ซื้ออุปกรณ์

 

ข้อ 19 “ส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการซ่อมรถยนต์” ข้อใดบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปได้ถูกต้อง

1. เดบิต รายได้ค่าบริการ เครดิต ลูกหนี้                         2. เดบิต รายได้ค่าบริการ เครดิต เจ้าหนี้

3. เดบิต ลูกหนี้ เครดิต รายได้ค่าบริการ                         4. เดบิต เจ้าหนี้ เครดิต รายได้ค่าบริการ

5. ไม่ต้องบันทึกบัญชี

 

ข้อ 20 “ จ่ายค่าไฟฟ้าด้วยเช็ค” ข้อใดบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปได้ถูกต้อง

1. เดบิต ค่าไฟฟ้า เครดิต เงินสด                                     2. เดบิต เงินฝากธนาคาร เครดิต ค่าไฟฟ้า

3. เดบิต เงินฝากธนาคาร เครดิต เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้า        4. เดบิต ค่าไฟฟ้า เครดิต เงินฝากธนาคาร

5. เดบิต เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้า เครดิต เงินฝากธนาคาร

 

ข้อ 21 ข้อใดคือความหมายของบัญชีแยกประเภทที่ถูกต้องที่สุด

1. การแยกบัญชีสำหรับรายการค้าประเภทเงินสด

2. การแยกประเภทรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป

3. การแยกบัญชีเพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการค้า

4. การแยกบัญชีสำหรับรายการค้าประเภทลูกหนี้ และส่วนของเจ้าของ (ทุน)

5. การรวบรวมรายการค้าไว้เป็นหมวดหมู่ โดยแยกเป็นประเภทตามลักษณะรายการค้าที่เกิดขึ้น

 

ข้อ 25 ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดทำงบทดลองได้ถูกต้องที่สุด

1. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี                2. เพื่อเป็นกระดาษร่างสำหรับเตรียมจัดทำงบการเงิน

3. เป็นรายงานทางการเงินชนิดหนึ่งสำหรับการตัดสินใจ 4. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีของระบบบัญชีคู่

5. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีของระบบบัญชีเดี่ยว

ข้อ 26 ช่องจำนวนเงินในสมุดเงินสด 2 ช่องหมายถึงบัญชีใด

1. เงินสด และภาษีซื้อ                       2. เงินสด และภาษีขาย

3. เงินสดเพียงอย่างเดียว                   4. เงินสด และเงินสดย่อย                 5. เงินสด และเงินฝากธนาคาร

 

ข้อ 27 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับสมุดเงินสด 2 ช่อง

1. เป็นทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและบัญชีแยกประเภทเงินสด

2. เป็นทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและแยกประเภทรายการรับเงิน

3. เป็นทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและแยกประเภทรายการจ่ายเงิน

4. เป็นทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร 5. เป็นทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและบัญชีแยกประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร

 

ข้อ 28 “รับเงินจากการขาย” ข้อใดบันทึกในสมุดเงินสด 2 ช่องได้ถูกต้อง

1. เดบิต เงินสด                                                                   2. เครดิต เงินสด

3. เดบิต รายได้จากการขาย เครดิต เงินสด                    4. เดบิต เงินสด เครดิต รายได้จากการขาย

5. ไม่ต้องบันทึกบัญชี

 

ข้อ 29 “จ่ายเงินค่าโทรศัพท์” ข้อใดบันทึกในสมุดเงินสด 2 ช่องได้ถูกต้อง

1. เดบิต เงินสด                                   2. เครดิต เงินสด                 3. เดบิต ค่าโทรศัพท์ เครดิต เงินสด

4. เดบิต เงินสด เครดิต ค่าโทรศัพท์                5. ไม่ต้องบันทึกบัญชี

 

ข้อ 30 “นำเงินสดฝากธนาคาร” ข้อใดบันทึกในสมุดเงินสด 2 ช่องได้ถูกต้อง

1. เดบิต เงินสด

2. เครดิต เงินสด

3. เดบิต เงินฝากธนาคาร เครดิต เงินสด 4. เดบิต เงินสด เครดิต เงินฝากธนาคาร

5. ไม่ต้องบันทึกบัญชี

 

ข้อ 31 กระดาษทำการหมายถึง

1. ขั้นตอนการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

2. ขั้นตอนการปิดบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป

3. ข้อมูลที่จัดเตรียมในการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

4. การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป

5. กระดาษร่างที่กิจการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงิน

ข้อ 32 กิจการเจ้าของคนเดียวที่ไม่มีการปรับปรุงบัญชี ควรจัดทำกระดาษทำการรูปแบบใด 1. กระดาษทำการ 6 ช่อง

2. กระดาษทำการ 8 ช่อง

3. กระดาษทำการ 10 ช่อง

4. กระดาษทำการ 12 ช่อง

5. กระดาษทำการ 16 ช่อง

 

ข้อ 33 ชื่อบัญชีในหมวด 1, 2 และ 3 จะปรากฏในกระดาษทำการช่องใด

1. งบทดลอง 2. งบดุล

3. งบกำไรขาดทุน

4. งบกำไรสะสม

5. งบต้นทุนขาย

 

ข้อ 34 ชื่อบัญชีในหมวด 4 และ 5 จะปรากฏในกระดาษทำการช่องใด

1. งบดุล

2. งบทดลอง 3. งบกำไรขาดทุน

4. งบกำไรสะสม

5. งบต้นทุนขาย

 

ข้อ 35 งบใดในกระดาษทำการที่ประกอบด้วยบัญชีทุกหมวด 1. งบทดลอง

2. งบดุล

3. งบกำไรขาดทุน

4. งบกำไรสะสม

5. งบต้นทุนขาย

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 36

เงินสด รายได้ค่าบริการ รายได้เบ็ดเตล็ด ค่าเช่าที่ทำการ

เงินฝากธนาคาร ถอนใช้ส่วนตัว ค่าโฆษณา เงินเดือน

ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินกู้ ทุน – นายเดชา

 

ข้อ 36 บัญชีใดบ้างที่ต้องนำไปจัดทำงบกำไรขาดทุน

1. เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินกู้

2. เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินกู้ ถอนใช้ส่วนตัว ทุน – นายเดชา

3. รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้ค่าบริการ

4. ค่าโฆษณา ค่าเช่าที่ทำการ เงินเดือน 5. รายได้ค่าบริการ รายได้เบ็ดเตล็ด ค่าโฆษณา ค่าเช่าที่ทำการ เงินเดือน

 

ข้อมูลต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 37

เงินสด รายได้ค่าบริการ รายได้เบ็ดเตล็ด ค่าเช่าที่ทำการ

เงินฝากธนาคาร ถอนใช้ส่วนตัว ค่าโฆษณา เงินเดือน

ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินกู้ ทุน – นายเดชา

ข้อ 37 บัญชีใดบ้างที่ต้องนำไปจัดทำงบดุล

1. เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินกู้

2. เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินกู้ ถอนใช้ส่วนตัว ทุน – นายเดชา

3. รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้ค่าบริการ

4. ค่าโฆษณา ค่าเช่าที่ทำการ เงินเดือน

5. รายได้ค่าบริการ รายได้เบ็ดเตล็ด ค่าโฆษณา ค่าเช่าที่ทำการ เงินเดือน

 

ข้อ 38 งบการเงินใดที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีกำไร หรือว่าขาดทุนเป็นจำนวนเท่าใด

1. งบดุล                                                                2. งบทดลอง

3. งบกำไรสะสม                                4. งบกำไรขาดทุน                               5. งบต้นทุนขาย

 

ข้อ 39 งบการเงินใดที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการว่ามีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้า ณ

วันใดวันหนึ่ง ว่ามีจำนวนเท่าใด

1. งบดุล                                                                2. งบทดลอง

3. งบต้นทุนขาย                                  4. งบกำไรสะสม

5. งบกำไรขาดทุน

ข้อ 40 ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้การจัดทำงบการเงินสะดวกและรวดเร็ว

1. งบทดลอง                                        2. งบกำไรขาดทุน

3. งบดุล                                                4. กระดาษทำการ

5. งบต้นทุนผลิต

 

ข้อ 41 การทำให้ยอดรวมของด้านเดบิตเท่ากับยอดรวมของด้านเครดิตของแต่ละหมวดบัญชี โดย

ปกติจะกระทำเมื่อตอนสิ้นงวดบัญชี มีความหมายตรงกับข้อใด

1. การปิดบัญชี                                     2. การทำวงจรบัญชี                           

3. การถอนใช้ส่วนตัว                         4. การปิดบัญชีสินทรัพย์

5. การปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย

 

ข้อ 42 การโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทุน เพื่อหายอดคงเหลือของบัญชีทุนที่ถูกต้อง ณ วันสิ้นงวดบัญชี มีความหมายตรงกับข้อใด

1. Balancing                                        2. Cheek Mark

3. Closing Entries                              4. Accounting Cycle

5. Profit and Loss Account

 

ข้อ 43 การบันทึกรายการโอนรายได้ไปบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุน มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานทั่วไปที่ยอมรับได้นั่นอย่างไร

1. เดบิต ทุน เครดิต รายได้

2. เดบิต ทุน เครดิต สรุปผลกำไรขาดทุน

3. เดบิต สรุปผลกำไรขาดทุน เครดิต รายได้ 4. เดบิต รายได้ เครดิต สรุปผลกำไรขาดทุน

5. เดบิต รายได้ เครดิต ทุน

 

ข้อ 46 บัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปิดบัญชีมียอดคงเหลือตามหมวดใด

1. รายได้และค่าใช้จ่าย 2. สินทรัพย์ ,หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

3. สินทรัพย์ ,หนี้สิน ,ถอนใช้ส่วนตัว และส่วนของเจ้าของ

4. สินทรัพย์ ,หนี้สิน ,ถอนใช้ส่วนตัว ,รายได้ และค่าใช้จ่าย

5. สินทรัพย์ ,หนี้สิน ,รายได้ ,ค่าใช้จ่าย และส่วนของเจ้าของ

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s